Hvad er et klimaregnskab

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Klimaregnskab er en metode til at kvalificere virksomhedens direkte og indirekte påvirkning på den globale opvarmning. Klimaforandringer, som afstedkommes af den globale opvarmning er en af de største udfordringer, vi står over for i dag. Som en reaktion på denne udfordring er mange organisationer og virksomheder begyndt at tage ansvar for deres påvirkning på miljøet. En vigtig del af ansvaret er at beregne virksomhedens samlede drivhusgasemissioner og rapporter dem i form af et klimaregnskab.

Men hvad er et klimaregnskab, og hvorfor er det vigtigt? Det vil her belyst, hvad et klimaregnskab er, og hvordan virksomheder kan bruge det som et værktøj til at;

 • Reducere deres påvirkning på miljøet.
 • Øge deres bæredygtighed.

Hvad er et klimaregnskab?

Et klimaregnskab er en rapport, der beregner en virksomheds samlede drivhusgasemissioner. Disse emissioner inkluderer alle former for direkte og indirekte emissioner, der stammer fra virksomhedens aktiviteter;

 • Produktion.
 • Transport.
 • Energiforbrug.
 • Affaldshåndtering.

Rapporten er baseret på internationale standarder som ISO 14064 eller GHG-protokollen. Det sikrer en ensartet og sammenlignelig tilgang til beregninger af drivhusgasemissionerne.

En virksomheds klimaregnskab omfatter normalt tre typer af drivhusgasser;

 • Kuldioxid (CO2)
 • Metan (CH4)
 • Lattergas (N2O).

Regnskabet bør i videst muligt omfang, omfatte alle drivhusgasser.

Drivhusgasserne har en direkte påvirkning på jordens atmosfære og bidrager til den globale opvarmning.

For at beregne virksomhedens samlede drivhusgasemissioner skal man identificere og kvantificere alle kilder til emissioner i virksomhedens aktiviteter. De beregnes herefter og deres samlede indvirkning på atmosfæren kvalificeres.

Hvorfor er et klimaregnskab vigtigt?

Et klimaregnskab er en vigtig del af en virksomhedens bæredygtighedsstrategi. Ved at beregne og rapportere sine emissioner kan virksomheden identificere områder, hvor den kan gøre en indsats for at reducere emissionerne og minimere miljøpåvirkningen. Virksomheden kan bruge sit klimaregnskab som et værktøj til at opfylde krav og reguleringer fra myndigheder, samt opbygge et positivt omdømme og image hos forbrugerne.

En organisation, der tager sit ansvar for miljøet alvorligt, vil bruge sit klimaregnskab som et værktøj til at;

 1. Identificere områder med høje emissioner. Et klimaregnskab hjælper virksomheden med at identificere områder med høje emissioner, som kan være et tegn på ineffektive processer eller systemer. Ved at identificere disse områder kan der træffes målrettede foranstaltninger for at reducere emissionerne.
 2. Reducere omkostninger og øge effektiviteten. Ved at identificere ineffektive processer eller systemer kan virksomheden tage skridt til at optimere dem, reducere omkostningerne og øge effektiviteten. Det kan gøres ved at investere i mere energieffektive teknologier, optimere produktionen eller indføre mere bæredygtige transportløsninger.
 3. Opfylde myndighedskrav. Mange lande har indført lovkrav og reguleringer, der pålægger virksomheder at rapportere deres emissioner og tage skridt til at reducere dem. Ved at udarbejde et klimaregnskab kan man sikre sig, at man overholder disse krav og undgår bøder og andre straffe.
 4. Øge bæredygtigheden og det positive image. Forbrugere og investorer efterspørger i stigende grad mere bæredygtige produkter og tjenester. Ved at udarbejde et klimaregnskab og tage skridt til at reducere sine emissioner kan virksomheden signalere sit engagement i at beskytte miljøet og øge sit positive image blandt forbrugere og investorer.

Hvordan udarbejdes et klimaregnskab?

Udarbejdelsen af et klimaregnskab kræver en systematisk tilgang og en detaljeret analyse af virksomhedens aktiviteter og processer. Der er flere trin i processen, som omfatter;

 1. Identificere emissionskilder; Den første fase i udarbejdelsen af et klimaregnskab er at identificere virksomhedens emissionskilder. Det kan omfatte direkte emissioner fra fx brændstof til transport eller indirekte emissioner fra fx energiforbrug eller affaldshåndtering. Det er vigtigt at identificere alle kilder til emissioner, da det er grundlaget for beregningen af virksomhedens samlede emissioner.
 2. Indsamle data; Næste trin er at indsamle data om virksomhedens aktiviteter og processer, der er relevante for de identificerede emissionskilder. Det kan omfatte data om energiforbrug, transport, produktion og affaldshåndtering. Data skal indsamles i en form, der er passende for beregningen af drivhusgasemissioner.
 3. Beregn emissionsniveauer; Når data er indsamlet, skal det analyseres for at beregne virksomhedens samlede emissioner. Det kan gøres ved hjælp af standardiserede metoder og værktøjer, der er baseret på internationale standarder, som ISO14064 eller GHG-protokollen. Beregningen skal omfatte alle identificerede emissionskilder og skal give virksomheden en præcis måling af dens samlede emissioner.
 4. Rapportering; Endelig skal virksomheden rapportere sine emissioner og de beregnede niveauer i et klimaregnskab. Rapporten skal indeholde en detaljeret beskrivelse af virksomhedens emissionskilder og beregningsmetoder, samt resultaterne af beregningerne og en analyse af, hvordan virksomheden kan reducere sine emissioner i fremtiden. Rapporten bør indeholde oplysninger om virksomhedens strategier og mål for at reducere sine emissioner samt en tidsplan for at nå disse mål.

Hvordan kan virksomheder reducere deres emissioner?

Efter at have udarbejdet et klimaregnskab og identificeret emissionskilder, kan virksomheden tage skridt til at reducere sine emissioner og minimere sin påvirkning af miljøet. Nogle af de mest almindelige metoder til at reducere emissioner omfatter;

 1. Invester i energieffektive teknologier; Virksomheder kan investere i energieffektive teknologier, der kan hjælpe med at reducere deres energiforbrug og deres emissioner. Det kan omfatte investeringer i solpaneler, LED-belysning, energieffektive apparater.
 2. Optimere produktionsprocesser; Virksomheder kan optimere deres produktionsprocesser for at reducere deres emissioner. Det kan omfatte at identificere ineffektive processer og systemer og tage skridt til at optimere dem, eller at erstatte materialer eller processer med mere bæredygtige alternativer.
 3. Brug af vedvarende energikilder; Virksomheder kan øge deres brug af vedvarende energikilder som sol, vind og vandkraft. Det kan hjælpe med at reducere deres afhængighed af fossile brændstoffer og dermed deres emissioner.
 4. Reduktion af affald; Virksomheder kan reducere deres affaldsmængde og implementere mere bæredygtige affaldshåndteringsmetoder. Det kan omfatte genanvendelse af materialer, reduktion af engangsplastik og implementering af mere bæredygtige emballage- og forsendelsesmetoder.

Opsummering

Et klimaregnskab er et vigtigt værktøj til at hjælpe organisationer med at identificere deres emissioner og tage skridt til at reducere dem. Ved at udarbejde et klimaregnskab kan organisationen identificere ineffektive processer og systemer, reducere sine omkostninger og øge sin effektivitet, overholde myndighedskrav og øge sin bæredygtighed og positive image.

Udarbejdelsen af et klimaregnskab kræver en systematisk tilgang og en detaljeret analyse af virksomhedens aktiviteter og processer, og det er vigtigt at identificere alle kilder til emissioner for at beregne virksomhedens samlede emissioner.

Efter at have udarbejdet et klimaregnskab kan virksomheden tage skridt til at reducere sine emissioner, herunder investering i energieffektive teknologier, optimering af produktionsprocesser, brug af vedvarende energikilder og reduktion af affald. Ved at tage disse skridt kan virksomheden minimere sin påvirkning af miljøet og bidrage til at opnå en mere bæredygtig fremtid.

Det er vigtigt at bemærke, at udarbejdelsen af et klimaregnskab kun er det første skridt i en større proces. Virksomheder skal forsætte med at overvåge og evaluere deres emissioner og tage skridt til at reducere dem over tid. Det er vigtigt at engagere alle medarbejdere og interessenter i bestræbelserne på at reducere emissionerne og skabe en kultur, der prioriterer bæredygtighed.

I dag står vi over for store udfordringer med klimaforandringer og miljøødelæggelse, og det er afgørende, at virksomhederne træffer beslutninger, der er ansvarlige og bæredygtige. Et klimaregnskab er en vigtig del af denne proces, da det hjælper virksomhederne med at identificere deres påvirkning af miljøet og tage skridt til at reducere den. Ved at tage ansvar og træffe bæredygtige beslutninger kan virksomheder spille en vigtig rolle i at skabe en mere bæredygtig fremtid for vores planet og dens beboere.