Klimaregnskab & klimaledelse del af bæredygtighedsstrategien

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Klimaforandringerne en af vor tids største udfordringer. For at undgå de værste konsekvenser af klimaforandringerne skal vi indenfor få år, optage drivhusgasemissioner i stedet for at udlede CO2eq. For at forhindre de værste konsekvenser ved klimaforandringerne og nå EU´s mål om CO2-neutralitet i 2050, skal vi alle sektorer i samfundet med. Det inkluderer virksomheder, der tager ansvar for deres klimapåvirkning. Et centralt værktøj i omstillingsprocessen er klimaregnskab og klimaledelse.

Klimaregnskab

Klimaregnskabet er en opgørelse over din virksomheds klimapåvirkning. Klimapåvirkning kan være direkte, som f.eks. CO2eq-udledningen fra produktionen eller transport, eller indirekte, som f.eks. CO2eq-udledning fra indkøbte varer eller tjenester. Klimaregnskabet skal give en oversigt over alle typer af klimapåvirkninger og derved danne grundlag for at sætte mål og udvikle en klimastrategi.

Der findes flere forskellige standarder og retningslinjer for klimaregnskab. En af de mest udbredte standarder er Greenhouse Gas Protocol (GHG-protokollen). Som er udviklet af World Resources Institute (WRI) og World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Under GHG Protokollen er der udviklet standardiserede metoder til opgørelse af drivhusgasemissioner, som kan anvendes af din virksomhed. Der er forskellige protokoller til forskellige sektorer, og de kan findes her.

GHG-Protokollen opdeler drivhusgasemissioner i tre scopes:

 • Scope 1: Direkte drivhusgasemissioner fra virksomhedens egne kilder, f.eks. udledning fra produktion eller transport.
 • Scope 2: Indirekte drivhusgasemissioner fra virksomhedens forbrug af elektricitet, varme eller køling.
 • Scope 3: Alle andre indirekte drivhusgasemissioner, som ikke er inkluderet i scope 2. dette kan eksempelvis være CO2-udledninger fra indkøbte varer eller tjenester, transport af medarbejdere eller affaldshåndtering.

Ved at opgøre alle tre scopes fås et fuldt overblik over klimapåvirkningen og ud fra denne kan der udvikles en strategi, der adresserer alle typer af emissioner.

Klimaledelsen

Klimaledelse handler om at integrerer klimaaspektet i virksomhedsledelsen og beslutningsprocesserne. Det er nødvendigt at have en strategi og mål for at kunne reducere klimapåvirkningen. Klimastrategien skal være forankret i den overordnede strategi og målsætninger og være en integreret del af forretningsmodellen.

Arbejdet med klimaledelse handler om at tager ansvar for virksomhedens indirekte klimapåvirkning ved bl.a. at arbejde sammen med;

 • leverandørerne
 • kunder
 • øvrige interessenter

for at reducere klimapåvirkningen. Det kan indebære at samarbejder med andre virksomheder og interesseorganisationer for at løse større klimaproblemer. I bidraget til den globale klimaindsats

En vigtig del af klimaledelse er at sætte mål for reduktion af klimapåvirkning og følge op på disse mål. Målene skal være ambitiøse og realistiske og skabe incitament for handling. Det er nødvendigt at etablerer en målings- og rapporteringsproces for at kunne følge op på målene og dokumentere fremgangen.

Klimaregnskabet spiller en central rolle i denne proces og skal opdateres regelmæssigt for at sikre, at du har et aktuelt billede af klimapåvirkningen.

Klimaledelse handler om at engagere medarbejderne i klimaindsatsen og skabe en kultur, hvor bæredygtighed og klima tænkes ind i alle beslutningsprocesser og aktiviteter. Det kan f.eks. være ved at etablere en grøn arbejdsgruppe eller ved at tilbyde uddannelse og træning i bæredygtighed og klima til medarbejderne.

Fordele ved klimaregnskab og klimaledelse

Der er mange fordele ved at implementere klimaregnskab og klimaledelse i en virksomhed. Nogle af de vigtigste fordele består i;

 • Reduktion af omkostninger: Ved at identificere og reducere unødvendigt energiforbrug og CO2eq-udledning kan virksomheden opnå besparelse på energiregningen og andre omkostninger.
 • Risikohåndtering: Klimaforandringer kan udgøre en betydelig risiko for virksomheden, eksempelvis i form af ekstremt vejr eller klimarelaterede reguleringer. Ved at identificere og håndtere disse risici kan vi mindske sårbarheden og beskytte virksomhedens investeringer.
 • Reputationsfordele: Bæredygtighed og klima er vigtige emner for mange forbrugere og investorer. Ved at demonstrere en stærk klimaindsats kan virksomheden opbygge omdømmet og differentiere sig fra konkurrenterne.
 • Lovgivningsmæssig overholdelse: Klimareguleringer og krav til CO2eq-reduktion bliver stadig mere udbredte i mange lande og sektorer, specielt med kravet om CSRD. Ved at være proaktiv og reducere klimapåvirkningen kan man mindske risikoen for at overtræde lovgivningen.
 • Adgang til nye markeder: Bæredygtighed og klima bliver stadig vigtigere for virksomheder på jeres marked og I kan opleve nye krav på markedet, som leverandører og samarbejdspartnere om at I også er bæredygtige. Ved at have en stærk klimaindsats kan der åbnes op for nye muligheder og markeder.

Klimaregnskab og klimaledelse kan have en positiv effekt på medarbejderne. Mange medarbejdere ønsker at arbejde for virksomheder, der tager ansvar for deres påvirkning på samfundet og miljøet, og som arbejder for at reducere deres klimapåvirkning. Ved at engagere medarbejderne i klimaindsatsen og skabe en grøn kultur kan man tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere.

Udfordringen ved klimaregnskab og klimaledelse

Implementeringen af klimaregnskab og klimaledelse kan møde udfordringer. Nogle af de største udfordringer inkluderer;

 • Kompleksitet; Klimaregnskaber og klimaledelse kan være komplekst og kræve et dybdegående kendskab til virksomhedens processer og påvirkning. Det kan også kræve investering i nye teknologier og systemer for at kunne monitorere og rapportere på klimapåvirkningen.
 • Manglende incitamenter; Det kan være svært opnå umiddelbar værdi i at implementere klimaregnskab og klimaledelse, og derfor kan det være svært at skabe incitament for handling. Det kan også være vanskeligt at overbevise investorer og ledelse om værdien af en stærk klimaindsats.
 • Begrænset data og viden; kan gøre det gøre det udfordrende at etablere et klimaregnskab og fastsætte mål for klimapåvirkningen. Det kan også være vanskeligt at finde og implementere de mest effektive løsninger til at reducere klimapåvirkningen.
 • Manglende integration; Klimaregnskab og klimaledelse kan kræve en integreret tilgang på tværs af virksomheden, og det kan være svært at sikre, at alle afdelinger og medarbejdere er engageret i klimaindsatsen. Det kan også være vanskeligt at få samarbejde på tværs af organisationen og med eksterne interessenter.

Derfor er det altid en god ide, at arbejde med et miljø management system, da det letter arbejdet fremadrettet.

Klimaregnskab & klimaledelse afgørende elementer af bæredygtighedsstrategien

Klimaregnskab og klimaledelse er afgørende elementer i en virksomheds bæredygtighedsstrategi. Det kræver et dybdegående kendskab til virksomhedens processer og påvirkning, og det kræver et ambitiøst målsætningsniveau for at skabe incitament for handling. Det er nødvendigt at etablere en målrettet og integreret tilgang på tværs af organisationen for at sikre, at alle afdelinger og medarbejdere er engagerede og bidrager til klimaindsatsen.

En stærk klimaindsats kan have mange fordele for virksomheden, herunder at reducere omkostninger, tiltrække og fastholde talentfulde medarbejdere og åbne op for nye markeder og muligheder. Men implementeringen kan også møde udfordringer, herunder kompleksitet, manglende incitamenter, begrænset data & viden, samt manglende integration.

For at lykkes med klimaregnskab og klimaledelse er det vigtigt at man har en strategisk tilgang og fastsætte ambitiøse mål. Det er også nødvendigt at engagerer medarbejderne og sikre samarbejde på tværs af organisationen og med eksterne interessenter.

Klimaregnskab og klimaledelse er en vigtig del af virksomhedens bæredygtighedsstrategi, og det er afgørende, at tage ansvaret alvorligt og arbejder aktivt for at reducere klimapåvirkningen. Det kræver vilje til handling, investering i nye teknologier og systemer og en integreret tilgang på tværs af organisationen. Men det er en indsats, der vil få positive langsigtede konsekvenser for både virksomheden og samfundet som helhed.

klimaregnskab en del af den globale klimakamp

I den globale kamp mod klimaforandringerne spiller virksomhederne en afgørende rolle. Som storforbrugere af energi og ressourcer har virksomheden en betydelig indvirkning på klimaet og miljøet. Derfor er det vigtigt at tage ansvaret for klimapåvirkningen på sig og arbejder aktivt for at reducere klimapåvirkningen.

Klimaregnskab er en vigtig del af virksomhedens klimaindsats. Det er en rapport over virksomhedens klimapåvirkning, herunder udledning af drivhusgasser, og den er afgørende for at identificere, hvor man kan gøre en indsats for at reducere sin klimapåvirkning. Klimaregnskaberne kan også hjælpe med at opfylde rapporteringsforpligtelser overfor myndigheder og investorer.

Klimaregnskaber kun en del af løsningen. For at reducere klimapåvirkningen, er det nødvendigt at have en stærk klimaledelse på plads. Klimaledelse handler om at integrere klimaindsatsen i virksomhedens strategi og drift og sikre, at alle afdelinger og medarbejdere er engagerede og bidrager til klimaindsatsen.

Klimaledelse vigtig del af klimareduktioner

En vigtig del af klimaledelse er at afsætte ambitiøse mål for at reducere virksomhedens klimapåvirkning. Disse mål skal være realistiske, målbare og tidsbestemte og bør inkludere en kort- og langsigtede indsats. For eksempel kan man fastsætte mål om at reducere energiforbruget, indføre mere bæredygtige produktionsprocesser og transportmetoder og øge brugen af vedvarende energi.

Det er ikke nok at have mål alene. For at opnå dem er det nødvendigt at engagere medarbejderne og sikre, at alle afdelinger og medarbejdere er engagerede i klimaindsatsen. Det kræver en klar kommunikation og en integreret tilgang på tværs af organisationen. Ledelsen skal give medarbejderne de nødvendige ressourcer og uddannelse for at kunne gennemføre klimaindsatsen.

Klimaledelse kræver viden og fremsynethed

Udfordring i klimaledelsen er kompleksiteten i at måle og rapportere virksomhedens klimapåvirkning. Det kræver samarbejde med eksterne interessenter, herunder leverandører og kunder, for at få adgang til de nødvendige data. Det er også vigtigt at bruge de rigtige værktøjer og systemer til at måle og rapportere klimapåvirkningen og overvåge virksomhedens fremskridt i forhold til målene.

Vigtig faktor i klimaledelse er at integrere klimahensyn i forretningsbeslutninger og investeringer. Det betyder, at virksomheden skal tage hensyn til klimarisici og muligheder for grønne investeringer i strategien og beslutningerne. Det kan omfatte at investere i vedvarende energi, reducere affaldsforbrug og vandforbrug, indføre mere bæredygtige produktionsprocesser og transportmetoder og implementere grønne leverandørkæder.

En af de største udfordringer i klimaledelse er at sikre en effektiv og bæredygtig implementering af klimaindsatsen. Det kræver ofte en ændring i virksomhedskulturen og investering i nye teknologier og processer. Det kræver også en klar prioritering af klimaindsatsen og en vilje til at tage de nødvendige investeringer for at opnå målene.

Det er vigtigt i klimaledelsen er at engagere sig med interessenter og samarbejdspartnere. Det kan omfatte at samarbejde med leverandører for at reducere klimapåvirkningen i leverandørkæden, arbejde sammen med investorer for at øge investeringerne i grønne projekter og samarbejde med myndigheder, NGO´er og bæredygtighedsrådgivere som mig, for at styrke jeres klimaindsats.

Klimaledelse & klimaindsats giver økonomiske fordele

Det er vigtigt at fremhæve den økonomiske fordel ved klimaledelse og klimaindsats. Mens der er investeringsomkostninger forbundet med klimaindsatsen, kan det også medfører besparelser og øget produktivitet på lang sigt. Det kan øge virksomhedens omdømme og tiltrække investorer og kunder, der prioriterer bæredygtighed og klimaindsats.

Klimaregnskab og klimaledelse er afgørende for virksomhedens bæredygtige udvikling og overlevelse i en verden, hvor klimaforandringerne udgør en stadig større trussel mod miljøet og økonomien. Ved at integrere klimaindsatsen i virksomhedens strategi og drift kan virksomheden reducere klimapåvirkningen og samtidig styrke konkurrenceevnen og skabe langsigtede værdier for interessenterne og samfundet som helhed.

Hvis du gerne vil I gang, tag da kontakt for et uforpligtende møde.