Sådan Skaber EPD Bæredygtighed: Standarder, Fordele og Udfordringer

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

5 Oct 2023

Table of content

EPD (Environmental Product Declaration) er en standardiseret metode til at dokumentere miljøpåvirkninger for produkter og tjenester. Det er en vigtig faktor i dagens bæredygtige forretningspraksis. Det skyldes, at forbrugere og virksomheder bliver mere opmærksomme på deres miljøaftryk og søger at træffe mere informerede valg på baggrund af EPD´er.

EPD´en ligger endvidere til grund for ens ESG-rapportering.

I denne artikel, vil vi kaste lys over hvad en EPD er, hvorfor den er vigtig, og hvordan virksomheder kan drage fordel af at have en EPD.

Hvad er en EPD?

En EPD er en standardiseret dokumentation af miljøpåvirkninger for et produkt eller en tjeneste. Det omfatter en række forskellige miljøindikatorer, herunder;

 • Drivhusgasemissioner.
 • Energiforbrug.
 • Vandforbrug.
 • Forurening.
 • Affald.

EPD´er oprettes normalt i overensstemmelse med internationale standarder, som ISO 14025 og EN 15804.

For at oprette en EPD skal producenten først udføre en livscyklusanalyse (LCA) for produktet eller tjenesten. En LCA er en omfattende undersøgelse af miljøpåvirkninger for et produkt eller en tjeneste fra vugge til grav;

 • Råvareudvinding.
 • Produktion.
 • Transport.
 • Brug.
 • Bortskaffelse.

LCA-processen er omfattende og tager tid, men det resulterer i en nøjagtig og detaljeret dokumentation af produktets miljøpåvirkninger. Vel og mærket, hvis den udføres korrekt og efter alle forskrifter. Det er jævnligt, at vi oplever, at dette ikke er tilfældet.

Når LCA er udført, kan producenten oprette en EPD.

En EPD er normalt en offentlig tilgængelig rapport, der opsummerer resultaterne af LCA´en og præsenterer dem på en standardiseret måde.

EPD kan bruges af producenter og forbrugere til at træffe informerede valg om produkter og tjenester. Som tager hensyn til miljøpåvirkninger.

Hvorfor er en dokumenteret LCA vigtig?

En EPD er vigtig af flere årsager. For det første kan den hjælpe producenten med at forbedre deres produkters miljøpræstationer.

Ved at udføre en LCA og oprette en EPD kan producenten identificere områder, hvor miljøpåvirkningerne kan reduceres. Det kan forbedre produktets bæredygtighed. For eksempel kan energiforbruget identificeres som en høj miljøpåvirkning. Herefter kan der tages skridt til at reducere energiforbruget i produktionen.

En EPD kan hjælpe forbrugere med at træffe mere informerede valg om produkter.

Ved at have adgang til information om miljøpåvirkninger kan forbrugere sammenligne forskellige produkter og vælge de mest bæredygtige muligheder.

For eksempel kan de vælge en bil med lavere drivhusgasemissioner eller bygningsmateriale med lavere CO2-aftryk.

EPD´er kan bidrage til at øge efterspørgslen efter mere bæredygtige produkter og tjenester og stimulere markedet for grønne produkter.

EPD´er kan hjælpe virksomheder med at opfylde kravene til miljømærker og certificeringer.

Mange miljømærker og certificeringer kræver, at producenter har en EPD på deres produkter.

Ved at have en EPD kan producenten dokumentere produktets miljøpræstationer og opfylde kravene til mærkningsordningerne og certificeringerne.

Det kan være en vigtig faktor for producenter, der ønsker at differentiere sig fra konkurrenterne og demonstrere deres bæredygtighedsengagement.

EPD´er kan bidrage til at øge gennemsigtigheden og tilliden til producenterne og deres produkter.

Ved at offentliggøre en EPD kan producenten udvise vilje til at være åben og transparent om produktets miljøpåvirkninger. Det kan bidrage til at opbygge;

 • Tillid & Loyalitet.

Hos forbruger og andre interessenter, der værdsætter bæredygtighed og ansvarlighed.

Hvordan kan virksomheder drage fordel af at have EPD´er?

Virksomheder kan drage en række fordele ved at have en EPD for deres produkter og tjenester. Herunder er nogle af de vigtigste fordele.

 • Forbedret miljøpræstation; En EPD kan hjælpe producenten med at identificere områder, hvor produktets miljøpåvirkninger kan reduceres. Ved at træffe målrettede forbedringer kan producenten forbedre deres miljøpræstationer og differentiere sig fra konkurrenterne.
 • Opfyldelse af miljøkrav; Mange miljømærker og certificeringer kræver, at producenten har en EPD for deres produkt. Ved at have en EPD kan producenten dokumentere produktets miljøpræstationer og opfylde kravene til mærkerne og certificeringerne. Det kan åbne op for nye markeder og forretningsmuligheder for producenten.
 • Differentiering fra konkurrenter; Ved at have en EPD kan producenten differentiere sig fra deres konkurrenter og demonstrere bæredygtighedsengagement. Det kan være en vigtig faktor for forbrugere og andre interessenter, der søger mere bæredygtige produkter og tjenester.
 • Styrkelse af brandet; EPD´er kan bidrage til at øge gennemsigtigheden og tilliden til producenten og produktet. Ved at offentliggøre en EPD kan producenten demonstrere vilje til at være åben og transparent om produktets miljøpåvirkninger. Det kan bidrage til at opbygge et positivt omdømme og styrke brandet blandt forbrugere og andre interessenter.
 • Kosteffektive forbedringer; Ved at have en EPD kan producenten identificere områder, hvor produktets miljøpåvirkninger kan reduceres. Forbedringerne kan havde betydning for mere end miljøet, som resultere i kosteffektive forbedringer af produktionsprocessen.
 • Adgang til offentlige udbud; Offentlige udbud kræver jævnligt, at produkter og tjenester har en EPD. Ved anvendelse i offentlige bygninger og infrastruktur. Ved at have en EPD kan producenten opfylde kravene til offentlige udbud og åbne op for nye forretningsmuligheder.

Hvordan oprettes en EPD?

Oprettelse af en EPD kræver en omfattende livscyklusvurdering (LCA) af produktet eller tjenesten. LCA´en analyserer produktets eller tjenestens miljøpåvirkninger i hele dets livscyklus fra;

 • Råvareudvinding.
 • Produktion.
 • Transport.
 • Brug.
 • Bortskaffelse/genanvendelse.

LCA´en skal udføres af en uafhængig tredjepart og følge internationale standarder, som ISO 14040 og ISO 14044. Efter LCA´en er afsluttet, skal der udarbejdes en EPD i overensstemmelse med internationale standarder, som ISO 14025. Herefter skal den verificeres af en uafhængig verifikator.

EPD´en skal indeholde oplysninger om produktets eller tjenestens miljøpåvirkninger, herunder;

EPD´en skal indeholde oplysninger om, hvordan LCA´en er udført, og hvordan dataene er blevet verificeret.

Hvad er udfordringerne ved EPD´er?

EPD´er kan have mange fordele, men der er også nogle udfordringer, som skal overvindes for at sikre deres effektive anvendelse.

En udfordring er, at EPD´er kan være dyre at producere og tidskrævende at opdatere. Markedsprisen er 250.000 kr. til udarbejdelse af en dokumenteret LCA. Det er ikke tilfældet ved os. Vi starter fra 40.000 kr. afhængigt af tid og kompleksitet. Det skyldes, at vi mener at SMV´er også skal kunne arbejde med deres bæredygtighed. Vi har ligesom de store virksomheder alt med i vores beregninger og analyser.

Prisen på en LCA-dataene påvirkes af kompleksiteten og vanskeligheden ved at indsamle og analysere oplysningerne. Specielt når der mange forskellige materialer og processer involveret i processen.

EPD´er kan være svære at sammenligne og tolke for forbrugere og andre interessenter. Det skyldes forskellige EPD-standarder og metoder til LCA-analysen. Det gør det svært at sammenligne EPD´er på tværs af produkter og tjenester. Endvidere kan forbrugere have svært ved at forstå og tolke komplekse data, som EPD´er består af. Ud fra dette træffe informerede købsbeslutninger.

EPD´er giver ikke nødvendigvis et fuldstændigt billede af et produkts miljøpåvirkninger. EPD´er kan give værdifuld information om et produkts miljøpåvirkninger, men er afhængig af de indsamlede og analyserede data. Der kan være miljøpåvirkninger, der ikke er inkluderet i LCA´en, eller som er vanskelige at måle og kvantificere.

Det er vanskeligt, at få EPD´er bredt accepteret og anvendt af producenter og forbrugere. Der er dog en stigende interesse og efterspørgsel efter EPD´er, bl.a. som en reaktion på CSRD. Producenten kan være tilbageholdende med at investere i at oprette en EPD. Undtaget hvis det er nødvendigt for at overholde offentlige krav eller imødekomme efterspørgslen fra kunder.

Til DI Topmøde den 28/09-23 udtalte Flemming Voetmann fra Velux. Hvis man vil være leverandør til Velux, da skal man havde en LCA på ens produkt.

Hvordan kan EPD´er blive mere effektive?

For at sikre, at EPD´er bliver mere effektive er der flere trin, der kan tages;

 1. Standardisering af EPD´er; Der er brug for større harmonisering og standardisering af EPD´er. Det vil gøre dem mere sammenlignelige på tværs af produkter og tjenester. Det kan omfatte mere ensartet anvendelse af LCA-metoder og standarder og en mere struktureret måde at præsentere dataene på.
 2. Støtte til små og mellemstore virksomheder; Der er brug for mere støtte til små og mellemstore virksomheder. Så de kan finansiere og udføre LCA´er og oprette EPD´er. Det kan omfatte finansieringsprogrammer, rådgivningstjenester og uddannelsesinitiativer.
 3. Forbedret kommunikation af data; Effektiv kommunikation er nødvendigt, for at gøre EPD-data tilgængelig og forståelig for forbrugere og andre interessenter. Det kan indbefatte brugen af visuelle hjælpemidler og en mere intuitiv præsentation af dataene.
 4. Øget efterspørgsel fra forbrugere; Forbrugere spiller en vigtig rolle i at skabe efterspørgsel efter EPD´er og fremme anvendelsen. Der er brug for mere uddannelse og bevidsthedsfremmende initiativer rettet mod forbrugere. For at hjælpe dem med at forstå EPD-data og træffe informerede købsbeslutninger.
 5. Integration af EPD´er i offentlige indkøb; Offentlige myndigheder kan spille en vigtig rolle i at fremme anvendelsen af EPD´er. Via integrering af krav om EPD´er i indkøbsprocessen. Det kan medvirke til øget efterspørgsel på EPD´er.
 6. Brug af digitale teknologier; Digitale teknologier kan spille en vigtig rolle i at gøre EPD´er mere tilgængelige og brugervenlige. Der kan udvikles digitale platforme og værktøjer, der gør det nemmere for producenter at oprette og dele EPD´er.
 7. Udvikling af globale standarder; Globale standarder og retningslinjer er nødvendige for at gøre EPD´er sammenlignelige. Det kan skabe en mere ensartet og sammenhængende tilgang til vurdering af produkters miljøpåvirkninger. Samt gøre det nemmere for producenter at oprette EPD´er, der kan anvendes internationalt.

Opsummering

EPD´er et vigtigt værktøj til at evaluere og sammenligne produkters miljøpåvirkninger og hjælpe virksomheder med at træffe mere bæredygtige beslutninger. Der er visse udfordringer med EPD´er. Udfordringerne kan tackles gennem;

 • Standardisering.
 • Støtte til små og mellemstore virksomheder.
 • Forbedret kommunikation af data.
 • Øget efterspørgsel fra forbrugere.
 • Integration i offentlige indkøb.
 • Brug af digitale teknologier.
 • Udvikling af globale standarder.

EPD´er kan spille en vigtig rolle i fremmelse af bæredygtig produktion og forbrug, samt bidrage en bæredygtig fremtid.

Forbruger kan spille en vigtig rolle i at øge efterspørgslen efter produkter med EPD´er. Det sker ved at vælge produkter med EPD´er. Det sender et signal til producenten om, at der er efterspørgsel efter bæredygtige produkter. Det motivere til, at investere i bæredygtighed.

EPD´er alene er ikke løsningen på vores miljøproblemer. De kan hjælpe med at identificere produkter med lavere miljøpåvirkninger. Der er forsat behov for at reducere vores samlede forbrug og produktion af varer og tjenesteydelser. Vi skal tage hensyn til alle dimensioner af bæredygtighed;

 • Økonomisk.
 • Ledelse.
 • Socialt.
 • Miljø.

EPD´er er ikke perfekte, men de kan give en idé af et produkts miljøbelastning. De er kun så præcise som dataen tilgængeligt og nøjagtigheden kan variere afhængigt af produktets livscyklus og regionale forskelle.

Der er begrænsningerne ved EPD´er og anvende dem som et supplement til andre bæredygtighedsværktøjer og strategier. Det kræver en holistisk tilgang, som tager hensyn til alle aspekter af bæredygtighed. Det vil være en nødvendig for at opnå en mere bæredygtig fremtid.

EPD´er er et vigtigt værktøj til at fremme bæredygtig produktion og forbrug. Ved at fokusere på;

 • Standardisering.
 • Støtte til små og mellemstore virksomheder.
 • Forbedrer kommunikation af data.
 • Øge efterspørgsel fra forbrugerne.
 • Integrering i offentlige indkøb.
 • Udvikle globale standarder.
 • Bruge digitale teknologier.

Det vil øge effektiviteten og anvendeligheden af EPD´er og hjælpe med at skabe en mere bæredygtig fremtid.