ESG-rapportering – Vigtigheden heraf

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

19 Sep 2023

Table of content

ESG-rapportering, kendt som bæredygtighedsrapportering, har fået stigende opmærksomhed i de seneste år, da virksomheder i stigende grad erkender betydningen af bæredygtighed og ansvarlig virksomhedsadfærd.

ESG-rapportering er en måde at kommunikere virksomhedens resultater og engagement inden for bæredygtighed til interessenter såsom investorer, kunder og medarbejdere.

Vi vil her belyse, hvad ESG-rapportering er, hvorfor det er vigtigt, og hvordan I, i virksomheden kan jeres forbedre ESG-rapport for at imødekomme kravene fra interessenter og øge jeres bæredygtighedspræstationer.

Hvad er ESG-rapportering?

ESG-rapportering henviser til en virksomheds praksis med at offentliggøre sine præstationer inden for miljømæssige, sociale og styringsmæssige områder.

ESG står for Environmental, Social and Governance og refererer til følgende områder;

 • Miljø; Henviser til en virksomheds praksis i forhold til miljømæssige spørgsmål som klimaforandringer, affaldshåndtering, energieffektivitet og ressourceforbrug.
 • Socialt; Omfatter en virksomheds praksis i forhold til sociale spørgsmål som arbejdstagerrettigheder, mangfoldighed og inklusion, sundhed, sikkerhed og samfundsengagement.
 • Governance; indbefatter en virksomheds ledelses- og styringspraksis som etisk adfærd, transparens og ansvarlighed over for interessenter.

ESG-rapportering kan omfatte kvantitative og kvalitative data og skal give en helhedsorienteret tilgang til virksomhedens bæredygtighedspræstationer.

Rapporten skal indeholde målbare resultater og mål, der kan bruges til at evaluere virksomhedens fremskridt i forhold til sine bæredygtighedsmål. Hertil har vi frameworket ESRS i EU, som en del af CSRD.

Hvorfor er ESG-rapportering vigtigt?

ESG-rapportering er vigtig af flere grunde. For det første hjælper det med at opbygge tillid og troværdighed hos interessenter som;

 • Kunder.
 • Investorer.
 • Medarbejdere.

Når virksomheden rapporterer om bæredygtighedspræstationer, udvises der engagement i at drive en ansvarlig og bæredygtig virksomhed.

Jeres ESG-rapport kan hjælpe jer med at identificere og tackle risici og muligheder inden for bæredygtighed.

Ved at undersøge og analysere jeres bæredygtighedspræstationer kan I identificere områder, hvor I kan forbedre jer og minimere eventuelle negative påvirkninger af jeres aktiviteter på samfundet og miljøet.

Det kan forbedre jeres langsigtede økonomiske ydeevne og styrke jeres brand.

ESG-rapportering kan øge gennemsigtigheden og ansvarligheden i virksomhedens praksis og beslutninger.

Gennemsigtighed er en vigtig faktor for interessenter i deres beslutning om at investere i en virksomhed eller samarbejde med den, da de ønsker at vide, hvordan virksomheden håndterer risici og muligheder i forhold til bæredygtighed.

ESG-rapportering kan hjælpe med at fremme bæredygtig praksis og opførsel i hele branchen.

Når virksomheden begynder at rapportere om bæredygtighedspræstationer, kan andre virksomheder tage det som en inspiration og forbedre deres præstationer for at følge med i konkurrencen.

Hvordan kan virksomheden forbedre ESG-rapportering?

For at forbedre ESG-rapportering kan virksomheden følge disse trin;

 1. Identificer relevante ESG-emner; Identificere de ESG-emner, der er relevante, og som har en væsentlig indvirkning på præstationerne. Det kan omfatte emner som energieffektivitet, arbejdstagerrettigheder og samfundsengagement.
 2. Udvikl målbare mål og målinger; Udvikle målbare mål og målinger for ESG-præstationer, så fremskridt kan spores over tid. Det kan omfatte målinger som CO2-udledning pr. enhed produkt eller antal medarbejdere, der modtager uddannelse om mangfoldighed og inklusion.
 3. Implementer en passende ramme; Implementere en passende ramme til rapportering af ESG-præstationer, som Global Reporting Initiative (GRI) eller Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Rammerne sikrer rapportering på en konsistent og meningsfuld måde.
 4. Involver interessenter; Involvere interessenter i ESG-rapporten, så de kan forstå behovet og forventningerne. Det kan omfatte interessenter som investorer, kunder, medarbejdere og lokal samfund.
 5. Kommunikér resultaterne; Kommunikere ESG-resultater på en klar og præcis måde, så interessenter kan forstå virksomhedens præstationer og beslutninger. Kommunikationen skal være rettidig, regelmæssig og lettilgængelig.

ESG I EU & USA

Som en respons på ESG-bevægelsen har mange regeringer og organisationer taget initiativer til at fremme ESG-rapportering.

EU har lanceret en grøn aftale for Europa, der sigter mod at gøre Europa klimaneutralt inden 2050.

Som en del af denne aftale har EU også indført en række bæredygtighedsstandarder og regler, herunder krav om bæredygtighedsrapportering for virksomheder.

I USA har Securities and Exchange Commission (SEC) fremsat forslag om at ændre reglerne for virksomheders rapportering af ESG-oplysninger.

Initiativer viser, at ESG-rapporten er ved at blive en vigtig faktor for regulatoriske og politiske beslutninger og kan have betydelige konsekvenser for virksomheder, der ikke følger med.

Standardisering en udfordring

ESG-rapportering kan have mange fordele, men der er stadig udfordringer ved at implementere ESG-rapport.

En udfordring er manglende standardisering. Der er ingen standardiserede metoder til at måle og rapportere på ESG-præstationer, og dette kan føre til inkonsistens og usammenlignelighed mellem virksomheder.

Det kan gøre det svært for investorer og andre interessenter at sammenligne og evaluere virksomheders ESG-præstationer.

ESG-rapportering kan kræve en betydelig indsats og ressourcer fra virksomheden, og derfor kan det være oplagt for ledelsen og medarbejderne, at samarbejde med en bæredygtighedsrådgiver. Det vil give kortsigtet og langsigtet værdi på baggrund af ens ESG-rapport.

Der kan være en udfordring med manglende gennemsigtighed og ansvarlighed i rapporteringen. Nogle virksomheder kan forsøge at pynte på deres ESG-rapportering eller undgå at rapportere om bestemte områder for at undgå negative konsekvenser. Det kan give udfordringer med opnåelse af fremgang i bæredygtighedsrapporteringen.

Det kan underminere formålet med ESG-rapportering og skade virksomhedens omdømme og tillid hos interessenter.

Hvordan kan virksomheden implementere en passende ramme til ESG-rapportering?

For at implementere en passende ramme til ESG-rapportering skal virksomheden overveje flere faktorer, herunder mål og målinger, rapporteringens omfang og struktur samt involvering af interessenter og kommunikation af resultaterne. Lad os se nærmere på disse faktorer.

Mål og målinger

Virksomheden skal fastlægge mål og målinger for ESG-rapporten.

Det omfatter at definere, hvad virksomheden vil opnå med rapporteringen og hvordan præstationen skal måles.

Målene og målingerne bør være relevante og specifikke for virksomheden og forretningsaktiviteterne.

For eksempel kan en virksomhed, der er involveret i produktion af forurenende stoffer, fastsætte et mål om at reducere sit CO2-aftryk med en vis procentdel inden for en bestemt tidsramme.

Det er vigtigt at vælge de rigtige indikatorer til at måle virksomhedens præstation.

Indikatorerne bør afspejle de ESG-faktorer, der er mest relevante for virksomhedens forretningsaktiviteter og interessenterne.

Der findes mange standardindikatorer og -rammer til ESG-rapportering, herunder Global Reporting Initiative (GRI), Sustainability Accounting Standards Board (SASB) og Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Der findes dog kun en overordnet ramme i EU, og det er ESRS, som er rammen til CSRD for ikke finansielle virksomheder.

Virksomheden skal som minimum vælge at bruge ESRS, men kan kombinere med en eller flere af de andre rammer, afhængigt af behov og præferencer.

Rapporteringens omfang og struktur

Når målene og målingerne er fastlagt, er det vigtigt at definere omfanget og strukturen for ESG-rapporteringen.

Omfanget bør dække de relevante ESG-faktorer og deres påvirkning på virksomhedens præstation og interessenter.

Det kan omfatte faktorer som;

 • Klimaændringer.
 • Vandforbrug.
 • Biodiversitet.
 • Menneskerettigheder.
 • Arbejdsforhold.
 • Ligestilling.

Strukturen for rapporteringen bør være klar og konsistent.

Virksomheden kan vælge at opdele rapporteringen i forskellige sektioner eller kapitler for at gøre det nemmere at navigere i og forstå.

Rapporteringen bør være lettilgængelig og letforståelig for alle interessenter, herunder;

 • Investorer.
 • Kunder.
 • Medarbejdere.
 • Samfundet som helhed.

Involvering af interessenter og kommunikation af resultaterne

Det er vigtigt at involvere interessenter i ESG-rapporten og kommunikere resultaterne på en klar og præcis måde.

Interessenter kan omfatte investorer, kunder, medarbejdere, leverandører, samfundet og andre interesserede parter.

Virksomheden kan involvere interessenter gennem forskellige kanaler, herunder dialogmøder, feedbackformularer og sociale medier.

Det vil give interessenterne mulighed for at give deres mening til kende og påvirke virksomhedens ESG-præstation og rapportering.

Det er vigtigt at kommunikere resultaterne af ESG-rapporteringen på en klar og præcis måde.

Det kan omfatte brug af infografikker, visuelle præsentationer og korte videoer for at gøre det nemmere for interessenter at forstå og engagere sig i rapporteringen.

Opsummering på vigtigheden af ESG-rapportering

ESG-rapporteringens vigtighed øges stadig.

 • Investorer.
 • Kunder.
 • Samfundet generelt.

Ønsker at vide, hvordan virksomheden påvirker samfundet og miljøet.

Ved at implementere ESRS kan virksomheden demonstrere engagement i bæredygtighed og øge troværdighed over for interessenterne.

Brug af ESRS i ESG-rapportering omfatter klare mål og målinger, samt en tydelig struktur og omfang for rapporteringen. Ved at gøre brug af ESRS bliver ESG-rapporteringen effektiv og overbevisende.

ESG-rapportering er en mulighed for nye bæredygtighedsinitiativer og forbedringer. Ved at indsamle og analysere data, kan områder identificeres, hvor der er potentiale for forbedring og innovation. Det kan give jer en konkurrencefordel og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

ESG-rapportering kan have en positiv indvirkning på omdømme og brand. En troværdig og omfattende ESG-rapport kan give interessenterne tillid til bæredygtighedspræstation og strategi. Det kan føre til øget investering, loyalitet og goodwill fra kunder, investorer og samfundet generelt.

Arbejdet med ESG-rapportering kan være en udfordring. Da implementeringen af ESRS er tidskrævende og ressourcekrævende, og det kan være en udfordring at finde den rette balance mellem omfang og detaljeringsgrad i rapporteringen.

Man bør overveje, at samarbejde med en bæredygtighedsrådgiver, for at opnå det bedste og mest gennemskuelige resultat i udarbejdelsen af ESG-rapport.

ESG-rapport, skal kontinuerligt opdateres, med resultater og forbedringer. Virksomheden bør overveje at integrere ESG-præstation og rapportering i forretningsstrategien og -planerne for at sikre en mere holistisk tilgang til bæredygtighed.

Skal vi tage samtale? Kontakt os her.