Klimaregnskab i byggebranchen: Vejen til bæredygtigt byggeri

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Klimaregnskab i byggebranchen hjælper med, at imødegå den øgede bevidsthed om klimaforandringer og behovet for at reducere menneskeskabte drivhusgasemissioner. Klimaregnskabet er en vigtig del af byggebranchens indsats for, at fremme og implementere bæredygtige praksisser og bevægelsen mod mere bæredygtigt byggeri.

Byggebranchen er en af de mest ressourcekrævende sektorer med en betydelig indvirkning på klimaet. Ifølge IPCC står bygninger globalt set for omkring 39% af det samlede energiforbrug og omkring 40% af de globale CO2-emissioner. 30% knytter sig til energiforbruget i bygninger og 10% til byggematerialerne. Derfor er klimaregnskab ikke blot et vigtigt redskab, men en nødvendighed.

Klimaregnskab i byggebranchen en metodisk fremgangsmåde til bæredygtighed

Klimaregnskab er en metode til at kvantificere og rapportere den samlede klimapåvirkning fra en byggevirksomheds aktiviteter, herunder både direkte og indirekte emissioner. Det kan omfatte emissioner fra energiforbrug, materialer, transport og andre aktiviteter i hele byggeriets livscyklus, fra råmaterialer til bygningens drift og slutdeponering.

I byggebranchen handler klimaregnskab om at måle den samlede klimapåvirkning af et byggeprojekt eller en bygning, herunder både byggeprocessen og driftsfasen.

En metodisk fremgangsmåde er vigtig i kortlægningen af klimaregnskabet i byggebranchen. Det er nødvendigt at identificere og kvantificere alle relevante kilder til emissioner, anvende standardiserede metoder til beregning og rapportering samt sikre en nøjagtig og pålidelig dataindsamling. Det kan omfatte brugen af Life Cycle Assessment (LCA) metoder, standarder som ISO 14064 eller andre branchespecifikke værktøjer og protokoller.

LCA anvendes som metode til at vurdere de miljømæssige konsekvenser af en bygnings livscyklus fra råmaterialer til nedrivning eller genanvendelse. LCA kan bidrage til at identificere hotspots og områder, hvor der kan optimeres. Det kan medvirke til, at reducere den samlede klimapåvirkning af et byggeprojekt eller en bygning.

Der er flere grunde til, at klimaregnskab er vigtigt i byggebranchen;

Måling og styring af klimapåvirkning

Klimaregnskab giver byggebranchen mulighed for at måle og kvantificere klimapåvirkningen. Det kan hjælpe med at identificere de største kilder til udledning af drivhusgasser og andre miljøpåvirkninger i byggeprojekter eller bygninger. Med denne information kan der træffes velinformerede beslutninger, om hvor der skal sættes ind, for at reducere klimapåvirkningen. Det letter arbejdet hen imod mere bæredygtige byggerier.

Opfyldelse af reguleringskrav og certificeringer

Der er et stigende antal reguleringskrav og certificeringer inden for byggebranchen, der fokuserer på bæredygtighed og klimaforbedringer. Ved at føre klimaregnskab kan byggevirksomheder dokumentere deres indsats for at overholde krav og opnå certificeringer. Certificeringer som LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) eller BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method). Det kan give en konkurrencefordel ved at tiltrække kunder, investorer og samarbejdspartnere, der værdsætter bæredygtighed og klimaledelse.

Bæredygtig branding og omdømme

Kommunikation omkring klimaarbejdet i byggebranchen kan også bidrage til at opbygge en positiv branding og et godt omdømme. Kunder og investorer efterspørger i stigende grad bæredygtige byggeløsninger. Samt virksomheder, der kan dokumentere deres klimaindsats, kan differentiere sig på markedet. Et godt omdømme som en bæredygtig byggevirksomhed kan tiltrække talentfulde medarbejdere og samarbejdspartnere, der deler virksomhedens værdier.

Forbedret stakeholder-engagement

Kommunikation om klimaarbejdet kan bidrage til at engagere interessenter, herunder kunder, leverandører, lokale myndigheder og samfundet generelt. Ved at kommunikere åbent og transparent om virksomhedens klimaindsats kan der opbygges et tillidsfuldt forhold til interessenterne. Det kan øge deres forståelse og støtte til virksomhedens bæredygtige initiativer.

Fremtidssikring og risikostyring

Klimaforandringer og øget fokus på bæredygtighed kan have betydelige konsekvenser for byggebranchen i fremtiden. Virksomheder, der proaktivt arbejder med klimaregnskab og bæredygtighed. Står & forstår bedre potentielle risici og usikkerheder i forhold til fremtidens regulering, markedsudvikling og kundepræferencer, og håndtere disse. Det kan bidrage til at fremtidssikre virksomhedens aktiviteter og forretningsmodel.

Miljøvenlige & klimavenlige byggematerialer, medfører reduktioner i byggebranchens klimaregnskab

Et vigtigt element i klimaregnskaber i byggebranchen er brugen af miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer. Valget af materialer har en stor indvirkning på den samlede klimapåvirkning fra et byggeprojekt. Miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer er dem, der har en lavere klimapåvirkning i deres produktion, anvendelse og bortskaffelse i forhold til traditionelle materialer. Det kan omfatte materialer med lavere CO2-emissioner, materialer med lavere energiforbrug i produktionen, genanvendte materialer, biobaserede materialer og materialer med lang levetid.

Der er flere grunde til at vælge miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer;

Reduktion af CO2-emissioner

Miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer kan bidrage til at reducere den samlede CO2-emission fra byggebranchen ved at have en lavere klimapåvirkning i deres produktion og anvendelse. Det kan bidrage til at mindske den negative indvirkning på klimaet og bidrage til at opfylde klimamål og reguleringer.

Bæredygtig ressourceforvaltning

Miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer kan bidrage til en mere bæredygtig ressourceforvaltning. Det kan omfatte brugen af genanvendte materialer, der reducerer behovet for nye råmaterialer, samt brugen af biobaserede materialer, der er fornybare og mindre afhængige af fossile brændstoffer. Ved at anvende materialer, der er mindre ressourcekrævende og mere bæredygtige, kan byggebranchen bidrager til at bevare naturressourcerne og mindske den negative påvirkning på miljøet.

Forbedret indendørs miljøkvalitet

Miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer kan have en positiv indvirkning på indendørs miljøkvalitet. Det kan omfatte brugen af materialer, der er lavt-emitterende og ikke afgiver skadelige kemikalier og VOC´er (flygtige organiske forbindelser) til indeluften. Det kan forbedre indeklimaet og bidrage til en sundere arbejdsmiljø eller boligmiljø for bygningens brugere.

Grøn branding og omdømme

Kommunikation om klimaarbejdet er blevet stadig vigtigere i byggebranchen. Ved at vælge og bruge miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer kan en virksomhed positionere sig som bæredygtig og miljøbevidst, hvilket kan have en positiv effekt på omdømme og kundeinteresse. Mange bygherrer, investorer og kunder efterspørger i stigende grad bæredygtige byggeprojekter og vil have dokumentation for de anvendte materialers miljømæssige og klimamæssige påvirkning.

Fremtidssikring af byggeprojekter

Klimaforandringer er en realitet, og byggebranchen er også udsat for de risici og udfordringer, der følger med det. Ved at anvende miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer kan byggeprojekter fremtidssikres ved at reducere den samlede klimapåvirkning og minimere risikoen for klimarelaterede problemer som f.eks. øgede energiomkostninger, oversvømmelser eller andre klimarelaterede skader.

Klimaregnskabet en nødvendighed, for retvisende kommunikation om klimaarbejdet i byggebranchen.

Kommunikation om klimaarbejdet i byggebranchen er vigtig for at informere interessenter, herunder bygherrer, investorer, kunder, medarbejdere og offentligheden, om virksomhedens engagement i bæredygtigt byggeri. Det kan omfatte rapportering af klimaregnskaber, dokumentation af anvendte miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer, og deling af bedste praksis og erfaringer. Kommunikationen bør være troværdig, nøjagtig og gennemsigtig for at opnå tillid og troværdighed hos interesserede parter og bidrage til en positiv indflydelse på klimaet.

Der er flere konkrete eksempler på miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer, der kan anvendes i byggeprojekter. Disse inkluderer;

Genanvendte materialer

Materialer såsom genanvendt beton, træ, metal og glas kan anvendes i byggeprojekter i stedet for nye råmaterialer, hvilket reducere behovet for udvinding af naturressourcer og energiforbruget i produktionen.

Biobaserede materialer

Materialer såsom træ, halm, kork, hør og hamp er eksempler på biobaserede materialer, der er fornybare og har lavere CO2-aftryk sammenlignet med traditionelle materialer som beton og stål.

Lavemitterende materialer

Materialer såsom lavemitterende maling, gulvbelægning og isolering kan bidrage til et sundere indeklima ved at reducere udledningen af skadelige kemikalier og VOC´er, som kan have negativ indvirkning på luftkvaliteten og sundheden for bygningens brugere.

Energieffektive materialer

Materialer, der bidrager til at forbedre bygningens energieffektivitet, såsom isolering med høj R-værdi, energieffektive vinduer og døre, og reflekterende tagmaterialer, kan reducere bygningens energiforbrug og dermed klimapåvirkningen fra energiproduktion.

Vandbesparende materialer

Materialer og teknologier, der bidrager til at reducere vandforbruget og gråt vand, og permeable belægninger, kan bidrage til at mindske det samlede vandforbrug og reducere belastningen på vandressourcerne.

Modulære og genbrugelige materialer

Materialer, der er modulære og genbrugelige, såsom præfabrikerede bygningssystemer, kan bidrage til at reducere byggeaffald og spild samt lette demonteringer og genanvendelse af materialer ved slutningen af bygningens levetid.

Disse er blot nogle eksempler på de mange miljøvenlige og klimavenlige byggematerialer, der er tilgængelige på markedet i dag. Det er vigtigt at vælge materialer, der er certificeret eller dokumenteret som miljøvenlige, og at sikre en korrekt installation og anvendelse i byggeprojekter for at opnå de ønskede bæredygtighedsfordele.

Kommunikation om klimaarbejdet essentielt for fremmelse af bæredygtighed

Kommunikation om klimaarbejde i byggebranchen er essentiel for at fremme bæredygtige byggepraksisser og øge bevidstheden om vigtigheden af klimaregnskab i byggeriet. Her er nogle grunde til, hvorfor det er nødvendigt at kommunikere om klimaarbejdet i byggebranchen;

Skabe bevidsthed og forståelse

Kommunikation er afgørende for at skabe bevidsthed og forståelse blandt byggeprofessionelle, beslutningstagere, kunder og andre interessenter om vigtigheden af klimaregnskab i byggebranchen. Det kan hjælpe med at øge kendskabet til de miljømæssige udfordringer, som byggebranchen står overfor, og fremhæve de potentielle fordele ved at implementere klimavenlige praksisser i byggeprojekter.

Fremme bæredygtige praksisser

Kommunikation om klimaarbejdet kan bidrage til at fremme bæredygtige praksisser i byggebranchen ved at skabe incitamenter for byggevirksomheder, arkitekter, entreprenører og andre aktører til at tage handling og implementere klimavenlige metoder og teknologier i deres projekter. Det kan hjælpe med at skabe konkurrencefordele for dem, der er kendt for have et stærkt klimaarbejde, og dermed tiltrække kunder, partnere og investorer, der værdsætter bæredygtighed.

Opfylde krav fra interessenter

Mange interessenter, herunder offentlige myndigheder, investorer, ejendomsudviklere og kunder, stiller i stigende grad, krav om klimaregnskab i byggeprojekter. Kommunikation om klimarbejdet kan hjælpe med at dokumentere og demonstrere, hvordan et byggeprojekt opfylder disse krav og overholder bæredygtighedsstandarder og -certificeringer, såsom LEED, BREEAM, DGNB eller andre lokale og internationale standarder.

Skabe troværdighed og tillid

Kommunikation om klimaarbejdet kan bidrage til at skabe troværdighed og tillid til en byggevirksomhed eller et byggeprojekt. Det kan hjælpe med at vise, at virksomheden er engageret i bæredygtighed og tager aktivt ansvar for at reducere sin klimapåvirkning. Det kan også bidrage til at styrke relationer med interessenter, herunder kunder, partnere, medarbejdere og samfundet omkring byggeprojektet.

Inspirere til handling

Kommunikation om klimaarbejdet kan inspirere andre i byggebranchen til at tage lignende handlinger og implementere klimavenlige praksisser i deres egne projekter. Det kan bidrage til at skabe en positiv dominoeffekter, hvor flere aktører i byggebranchen bliver inspireret til at tage skridt mod mere bæredygtige løsninger og handlinger.

Skabe mulighed for dialog og læring

Kommunikation om klimaarbejdet i byggebranchen kan også åbne op for dialog og læring mellem forskellige aktører. Det kan skabe en platform for erfaringsudveksling, hvor byggevirksomheder, arkitekter, entreprenører, leverandører og andre interessenter kan dele bedste praksisser, udfordringer og løsninger i forhold til klimaregnskab. Dette kan bidrage til at øge den kollektive viden om kompetencer inden for området og fremme innovation og udvikling af mere bæredygtige byggemtoder og byggematerialer.

Opfylde samfundsforventninger

Samfundet forventer i stigende grad, at virksomheder og brancher bidrager til bæredygtig udvikling og tager ansvar for deres miljømæssige påvirkning. Kommunikation om klimaarbejdet i byggebranchen kan bidrage til at imødekomme disse forventninger og vise, at branchen er proaktiv i forhold til at tackle klimaudfordringerne og arbejde for en mere bæredygtig fremtid.

Opnå støtte fra interessenter

Kommunikation om klimaarbejdet i byggebranchen kan også hjælpe med at opnå støtte fra forskellige interessenter, herunder kunder, investorer, offentlige myndigheder og andre aktører. Ved at kommunikere om de positive effekter af klimavenlige praksisser og resultaterne af klimaregnskabet kan man skabe en stærkere opbakning og opnå økonomisk, politisk og samfundsmæssig støtte til at implementere bæredygtige tiltag i byggeprojekter.

Sammenfattende er kommunikation om klimaarbejdet i byggebranchen afgørende for at skabe bevidsthed, fremme bæredygtige praksisser, opfylde krav fra interessenter, skabe troværdighed, inspirere til handling, skabe mulighed for dialog og læring, opfylde samfundsforventninger og opnå støtte fra interessenter. Det er en væsentlig del af den bæredygtige udvikling i byggebranchen og kan bidrag til at skabe en mere bæredygtig fremtid for byggeindustrien og samfundet som helhed.

Så hvordan kan man kommunikere effektivt omkring klimaarbejdet i byggebranchen? Her er nogle tips;

Klart og enkelt budskab

Det er vigtigt at kommunikere klart og enkelt omkring klimaarbejdet i byggebranchen, så det er let at forstå for både fagfolk og den bredere offentlighed. Undgå teknisk jargon og komplekse detaljer, og fokuser på de væsentligste budskaber, der er relevante for modtagerne.

Brug af forskellige kommunikationskanaler

Vælg relevante kommunikationskanaler for at nå ud til dine målgrupper. Det kan omfatte sociale medier, virksomhedens hjemmeside, nyhedsbreve, pressemeddelelser, konferencer, seminarer, og andre relevante kanaler. Vær sikker på at tilpasse budskaberne til de specifikke kanaler og målgrupper.

Vis konkrete resultater

Brug konkrete eksempler og resultater fra klimaregnskabet til at illustrere de positive indvirkninger af klimaarbejdet i byggebranchen. Det kan omfatte oplysninger og reducerede CO2-udledninger, energibesparelser, anvendelse af genanvendelige materialer og andre bæredygtige praksisser, der er blevet implementeret.

Involver interessenter

Involver interessenter, herunder kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre aktører, i kommunikationen om klimaarbejdet i byggebranchen. Det kan inkludere at invitere dem til seminarer, workshops eller andre events, hvor I kan præsentere resultaterne af klimaregnskabet og diskutere bæredygtige løsninger sammen.

Skab troværdighed

Det er vigtigt at opretholde en høj grad af troværdighed i kommunikationen om klimaarbejdet i byggebranchen. Brug faktuel og nøjagtig information, og undgå overdrivelser eller grønvaskning. Del også eventuelle udfordringer, I har stødt på, og hvordan I arbejder på at løse dem. Transparens og ærlighed er nøgleelementer for at opnå troværdighed.

Fortæl en historie

Brug storytelling-teknikker til at kommunikere omkring klimarbejdet i byggebranchen. Fortæl en historie om, hvordan jeres virksomhed eller projekt har arbejdet med bæredygtighed, hvilke udfordringer I har mødt, og hvilke resultater I har opnået. En godt fortalt historie kan være meget engagerende og bidrage til at skabe en følelsesmæssig forbindelse med modtagerne.

Inviter til dialog og feedback

Skab muligheder for dialog og feedback fra modtagerne af kommunikationen om klimaarbejdet i byggebranchen. Det kan inkludere at åbne for kommentarer på sociale medier, opfordre til spørgsmål og diskussion på events eller workshops, eller oprette en feedbackmekanisme på virksomhedens hjemmeside. Lyt til feedbacken og besvar spørgsmål ærligt og transparent for at skabe en meningsfuld dialog og opbygge tillid hos modtagerne.

Brug visuelle hjælpemidler

Brug visuelle hjælpemidler, såsom billeder, infografikker, grafer og videoer, til at forklare komplekse koncepter omkring klimaarbejdet i byggebranchen. Visuelle hjælpemidler kan gøre informationen mere tilgængelig og engagerende, og kan bidrage til at formidle budskaber på en letforståelig måde.

Samarbejd med relevante aktører

Samarbejd med andre relevante aktører i byggebranchen, såsom bæredygtighedsorganisationer, forskningsinstitutioner eller andre virksomheder, der er engageret i klimaarbejdet. Det kan bidrage til at styrke budskaberne og skabe større opmærksomhed omkring klimaforbedringer i byggebranchen.

Målrettet kommunikation

Identificer og målret kommunikationen til de relevante målgrupper, såsom kunder, investorer, medarbejdere, beslutningstagere og offentligheden. Tilpas budskaberne til de specifikke behov og interesser hos hver målgruppe for at gøre kommunikationen mere relevant og effektiv.

Kommunikation, klimaarbejde og klimaregnskab i byggebranchen, er vigtigt for fremtiden.

Afslutning;

Kommunikation om klimaarbejdet i byggebranchen er afgørende for at øge bevidstheden, skabe engagement og fremme bæredygtighed i branchen. Ved at bruge klare budskaber, forskellige kommunikationskanaler, konkrete resultater, troværdighed, storytelling, dialog med modtagerne og samarbejde med relevante aktører, kan man effektivt kommunikere om klimaarbejdet og inspirere andre til at følge efter. Ved at målrette kommunikationen og tilpasse budskaberne til forskellige målgrupper kan man øge chancerne for at skabe en meningsfuld indvirkning og fremme en mere bæredygtig byggebranche for fremtiden.

Vi håber, at denne artikel har givet dig indsigt i vigtigheden af at kommunikere om klimaarbejdet i byggebranchen og giver dig inspiration til at tage skridt til at forbedre din egen kommunikation på dette område. Lad os sammen arbejde mod en mere bæredygtig fremtid for byggebranchen.