Hvad er ESG og hvorfor er det vigtigt?

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

23 Aug 2023

Table of content

ESG (Environmental, Social and Governance), er et koncept, der strækker sig ud over traditionelle forretningsmæssige aspekter. Det handler om at vurdere & evaluere en virksomheds præstationer indenfor miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder.

I en verden, hvor bæredygtighed og ansvarlighed bliver stadig vigtigere, spiller ESG en afgørende rolle for investorer og virksomheder, som ønsker at opbygge en bæredygtig fremtid og have langsigtede strategier for succesfulde forretninger.

ESG handler om mere end blot at generere økonomisk afkast. Det handler om at skabe værdi på lang sigt ved at integrere miljømæssige hensyn, sociale faktorer og styringsmæssige principper i forretningsstrategier og beslutningsprocesser. Virksomheder, der prioriterer ESG, søger ikke kun at opfylde økonomiske mål, men at skabe en positiv indvirkning på samfundet og miljøet.

ESG-dimensionerne, som omfatter miljømæssige faktorer (E), sociale faktorer (S) og styringsmæssige faktorer (G), udgør fundamentet for ESG-analyse og vurdering. Det handler om at måle og vurdere en virksomheds præstation inden for disse områder og identificere områder, hvor der kan gøres fremskridt.

Definitionen af ESG, betydningen af ESG i dagens forretningsverden og hvorfor det er vigtigt for både investorer og virksomheder vil blive belyst. ESG tre dimensioner vil blive undersøgt i dybden og vi vil se på de seneste trends inden for ESG-verdenen.

ESG en vej mod bæredygtig vækst og ansvarlig forretningspraksis

I en tid, hvor klimaforandringer og sociale spørgsmål er i fokus, har ESG etableret sig som en afgørende faktor i forretningsverdenen. Lad os først udforske, hvad ESG står for; Environmental, Social, and Governance. Disse tre dimensioner udgør fundamentet for en ny tilgang til investering og forretningspraksis.

Miljømæssige faktorer

Miljømæssige faktorer (E) er en vigtig dimension af ESG. Det handler om at reducere CO2-udledning og klimapåvirkning. Virksomheder, som fokuserer på ESG, stræber efter at minimere deres økologiske fodaftryk, bevare naturressourcerne, biodiversitet, ferskvandet og en ren luft. De arbejder på at forvalte affald på en cirkulær måde og fremme energibesparelse, energieffektivitet og grøn teknologi. De ønsker at drifte en bæredygtig forretning, som favner samfundets krav og efterspørgsel.

Sociale faktorer

Sociale faktorer (S) omfatter mangfoldighed og inklusion på arbejdspladsen. Virksomheder, som prioriterer ESG, lægger vægt på arbejdsforhold og arbejdsmiljø, samt produktansvarlighed og forbrugerbeskyttelse. De ønsker at bidrage til lokale samfund, støtte velgørende formå. Det handler om at skabe positive sociale påvirkninger og bidrage til samfundets udvikling gennem ansvarlig forretningspraksis.

Styringsmæssige faktorer

Styringsmæssige faktorer (G) er afgørende for god forretningsledelse. Det omfatter bestyrelsens sammensætning og uafhængighed, ledelsens incitamentsstruktur og gennemsigtighed, samt styring af risici og overholdelse af regler, standarder og virksomhedens politikker om etik og ansvarlighed. En stærk governance struktur er elementær for at sikre integritet og ansvarlighed i virksomhedens beslutningsprocesser. Virksomhed med stærk governance skaber tillid og troværdighed blandt investorer og interessenter.

ESG-vurderinger

ESG-vurderinger spiller en vigtig rolle for investorer, som ønsker at træffe informerede beslutninger. Vurderingerne evaluerer en virksomheds ESG-præstation og hjælper investorer med at identificere bæredygtige investeringsmuligheder. Ved at integrere ESG i deres investeringsbeslutninger kan de skabe både økonomisk afkast og positiv indvirkning på samfundet og miljøet.

ESG-tendens

En vigtig tendens inden for ESG er fokus på bæredygtighed. Virksomheder og investorer indser, at ESG ikke kun er en ansvarlig tilgang, men en kilde til innovation og konkurrencefordel. ESG kan fungere som en driver for positiv samfundsmæssige og miljømæssige påvirkninger og bidrage til en bæredygtig fremtid.

ESG er i gang med at blive en integreret del af den finansielle sektor og forretningsverden, på foranledning af kravet CSRD fra EU.

ESG er afgørende for at opbygge bæredygtige og ansvarlige forretninger. Det er ikke kun en trend, men en nødvendighed i dagens forretningsverden. Ved at implementere ESG-principper kan virksomheder og investorer skabe positive resultater både økonomisk og samfundsmæssigt.

Forventede udviklinger og tendenser inden for ESG omfatter øget fokus på bæredygtighed, mere omfattende rapportering og større bevidsthed om ESG-risici og ESG-muligheder.

ESG & SDG

ESG har en tæt forbindelse til FN´s verdensmål (SDG´er). ESG kan bidrage til opnåelse af verdensmålene ved at identificere ESG-temaer og mål i overensstemmelse med verdensmålene. FN´s verdensmål bygger på de 9 planetariske begrænsninger og definitionen af bæredygtighed. Virksomheder og organisationer kan spille en vigtig rolle i at bidrage til bæredygtig udvikling gennem deres ESG-indsats og forretningspraksis.

ESG & Bæredygtighed

ESG og bæredygtighed er tæt forbundet. ESG-principperne fungerer som en driver for positiv samfundsmæssig og miljømæssig påvirkning. Virksomheder bør udvikle;

  • Bæredygtighedsinitiativer
  • Bæredygtighedsstrategier
  • Implementeringsstrategier
  • Bæredygtig forretningskultur

Disse bør være baseret på ESG-principper for at opnå både økonomisk succes og bidrage til en bæredygtig udvikling. Dette arbejder kræver forståelse for kompleksiteten, dybden og synergien imellem bæredygtighedens 3 dimensioner, det sociale, det miljømæssige/klimamæssige og økonomien.

ESG-trends

ESG er ikke blot et akronym. Det er en vejrtrækning af forandring, hvor investorer og virksomheder arbejder sammen for at skabe en bæredygtig fremtid. Ved at fokusere på ESG kan vi drive innovation, ansvarlighed og vækst i vores forretninger og samfundet som helhed. Ved at integrerer ESG i strategierne og rapporteringen, er man med til at fremtidssikre ens virksomhed.

Der er en stigende trends i vækst af ESG-fokuserede investeringer og aktiver. Der er ændringer i forbrugernes og investorernes adfærd og forventninger, hvor efterspørgslen på bæredygtige og ansvarlige investeringer stiger nu og i fremtiden.

ESG er ikke et modefænomen, men en afgørende nøgle til at skabe en bæredygtig fremtid. Det er en respons på de udfordringer, vores planet og samfund står over for. Med ESG som rettesnor kan virksomheder og investorer bidrage til at opbygge en mere retfærdig, ansvarlig og miljømæssig bæredygtig verden.

ESG-regulering

ESG-regulering og retningslinjer spiller en vigtig rolle i at fremme bæredygtighed i virksomheder og investeringer. Nationale og internationale ESG-reguleringer påvirker virksomheders praksis og incitamenter til at implementere ESG i deres rapportering og strategier.

Udviklingen i implementering af ESG sker i kraft af udviklingen af standarder og retningslinjer for ESG-rapportering og praksis. Her ønsker EU at skabe ensartethed og gennemsigtighed i arbejdet henimod et grønt og CO2 neutralt kontinent i 2050, hvor alle skal udvikle sig i en mere bæredygtighed retning. Virksomhederne skal forbedre sig år for år, og ESG-rapporteringen danne grundlag for vurderinger af virksomhedernes EGS-præstationer ud fra deres baseline.

ESG-dataindsamling & ESG-styring

ESG-dataindsamling og ESG-styring er afgørende for at evaluere og overvåge ESG-præstationen. Der er forskellige kilder til ESG-data og information, hvilket skaber visse udfordringer ved indsamling og rapportering af ESG-data. Derfor skal man havde viden om, hvad man gør, hvad de forskellige kilder betyder og hvordan deres mekanismer er.

For at skabe gennemsigtige og gennemskuelige ESG-rapporteringer, er der behov for standardisering og forbedrede metoder til at indsamle, validere og analysere ESG-data. Det vil sikre, at beslutningstagere har adgang til nøjagtige og meningsfulde oplysninger til at træffe informerede beslutninger.

Impact investing

Impact investering er en investeringsmetode, der passer ind i ESG. Det handler om at identificere investeringsmuligheder både projekter og virksomheder, som har en positiv indvirkning på samfundet og miljøet.

Ved at kanalisere kapital mod bæredygtige og innovative løsninger kan impact investing være en kraftfuld drivkraft for positiv forandring. Derfor er ESG-mål og metoder til måling af indvirkning et vigtigt element i denne tilgang.

Implementering af ESG

Implementering af ESG i virksomhed kan være udfordrende, men der er muligheder for at opnå fordele og differentiere sig. Integrering af ESG i virksomhedskultur og strategi er vigtigt for at skabe en holistisk og bæredygtig tilgang.

Implementeringen af ESG, er ikke en engangsforteelse. Det er en løbende rejse, hvor virksomheder og investorer forpligter sig på kontinuerligt at forbedre deres ESG-præstation. Ved integrering af ESG i virksomhedens strategier og operationelle beslutninger, som kan skabe en kultur præget af ansvarlighed og innovation.

ESG er mere end bare en trend. Det er en tilgang, der sigter mod at skabe en bedre verden for os alle. Ved at omfavne ESG-principperne kan vi forme fremtiden og efterlade en arv af bæredygtighed og ansvarlighed til kommende generationer. Så lad os tage det første skridt mod en bæredygtig fremtid og omfavne ESG i vores virksomheder, investeringer og daglige handlinger. Sammen kan vi gøre en forskel, sammen kan vi skabe det bæredygtige morgengry.