Hvad er CO2-neutralitet – Hvordan opnås det

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står overfor i dag. For at håndtere klimaforandringerne skal vi arbejde med, at reducere vores udledninger af drivhusgasser. Ved at arbejde med reduktioner af vores drivhusgas udledninger (emissioner), arbejder vi med at opnå CO2-neutralitet. Men hvad betyder det egentlig at være CO2-neutral, og hvordan kan det opnås?

Hvad er CO2-neutralitet

CO2-neutralitet er en tilstand, hvor den samlede mængde CO2-udledning, der genereres af en given aktivitet er elimineret eller neutraliseret, så der ikke er noget netto CO2-aftryk. Det kan opnås gennem en kombination af at reducere udledninger og investere i klimaprojekter. Klimaprojekter står for at absorberer eller fjerner CO2 fra atmosfæren.

Rapportering og overvågning

Det er vigtigt at overvåge og rapportere om virksomhedens CO2-udledning og CO2-neutralitet. For at opnå CO2-neutralitet skal en organisation eller virksomhed reducere så meget CO2-udledning, som den kan. Derefter kan der kompenseres for den resterende udledning ved at finansiere projekter, der reducerer CO2-udledninger eller fjerner CO2 fra atmosfæren.

I forbindelsen med overvågningen og rapporteringen, skal man finde ud af, hvilket klimaansvar virksomheden har, og ud fra dette arbejder man videre med, at opnå CO2-neutralitet.

Begyndelsen på at blive CO2-neutral

Det første trin i retning mod CO2-neutralitet er at foretage en omfattende og grundig analyse af den nuværende CO2-udledning. Udledningen som er forbundet med virksomhedens aktiviteter. Det kan blandet andet omfatte;

 • Transport.
 • Produktion.
 • Arbejdsrutiner.
 • kontorindretning.
 • Affaldshåndtering.

Det er vigtigt at få en klar forståelse af, hvor og hvordan CO2-emissionerne opstår, og hvilken indvirkning de har på det samlede CO2-aftryk.

Planlægning for klimareduktioner

Når virksomheden har en klar forståelse for sin CO2-udledning, kan det næste trin være at udvikle en plan for at reducere udledningerne. Den kan omfatte en lang række initiativer, herunder øget;

 • Energieffektivitet.
 • Brug af vedvarende energikilder.
  • Sol.
  • Vind.
  • Vandkraft.
 • Reduktion af affald.
  • Genanvendelse.
 • Transportoptimering.
 • Reduktion af forbrug af fossile brændstoffer.

Kort sagt, skal man havde en klimastrategi for at optimere energiforbruget og reducere CO2-udledningerne.

Klimamål er vigtige for opnåelse af CO2-neutralitet

Virksomheden kan arbejde koncentreret om at reducere sin CO2-udledning, men der vil stadig være nogle CO2-emissioner, som er uundgåelige. For at opnå CO2-neutralitet kan disse CO2-emissioner neutraliseres ved at investere i klimaprojekter.

Investering i klimaprojekter kræver, grundige overvejelser og klimamål for virksomheden. Når klimamålene er stadfæstet, kan man gå i gang med, de midlertidige klimakompensationer i form af klimaprojekter.

Investeringen i kompensation bør vedrører de CO2-udledninger, som virksomheden ikke kan påvirke og reducere. Klimaprojekterne, som har til formål at kompensere for CO2-udledning, ved reduktion eller optag af CO2 fra atmosfæren. Der findes mange forskellige typer af klimaprojekter, som kan bidrage til CO2-neutralitet. Projekterne kan ske lokalt og internationalt og projekterne kan bestå af;

 • Skovrejsning.
 • Affaldsbehandling.
 • Brug af teknologier til karbonfangst.
 • Brug af teknologier til Karbonlagring.

Det er vigtigt at huske, at CO2-neutralitet ikke er det samme som at have nul-udledning af CO2. Selvom virksomheden arbejder på at reducere CO2-udledning så meget som muligt, vil der stadig være visse udledninger, der er uundgåelige. Disse kan kompenseres for, ved at investere i klimaprojekter, der reducerer eller fjerner CO2-udledning andre steder.

Validerede projekter til CO2 kompensation

Ved virksomhedens valg af klimaprojekter, er det vigtigt at vælge kvalitetsprojekter til. Ved at vælge kvalitetsprojekter, kan man være sikker på, at man faktisk opnår CO2-neutralitet.

Projekterne skal derfor være certificeret af tredjepartsorganisationer, der kan validere, at projekterne rent faktisk fører til reduktioner i CO2-udledning eller CO2-optag.

Virksomhederne skal endvidere være opmærksom på risiko for dobbelt tælling af CO2-reduktioner, da nogle projekter kan blive solgt flere gange til forskellige organisationer.

Solenergi et eksempel, der kan bidrage til CO2-neutralitet

Et eksempel på et klimaprojekt, som kan bidrage til CO2-neutralitet, er solenergi. Ved at investere i solenergi vil en virksom ikke kun reducere sin CO2-udledning, men også bidrage til at fremme udviklingen af en ren og bæredygtig energisektor, når der sammenlignes med olie eller kul.

Ved etablering af solceller, skal man huske, at få disse poleret to gange om året, og her kan man gøre brug af en vinduespudser som Erhvervspolereren, ved at få dine solceller pudset kan de kontinuerligt yde deres maksimale, hvilket er en nødvendighed for, at det bliver en;

 • God klimacase
 • God investeringscase

Skovrejsning et eksempel, der bidrager til CO2-neutralitet

Investering i et skovrejsningsprojekt åbner for at, at man kan investere i etablering af skov i Danmark eller udenlandsk. Projekter der har fokus på klima, biodiversitet eller sociale parametre. De danske projekter, vil ofte havde fokus på klimatilpasning & biodiversitet, hvor de udenlandske som ved Planet-A-Mor også vil støtte op om lokalbefolkningen, og dermed havde en social og økonomisk effekt.

Ved Planet-A-Mor, vil du potentielt set støtte din egen økonomiske bundlinje, da de træer som du vælger at få plantet bliver fældet efter en årrække og brugt i møbelproduktion, hvor du ejer træet, som sælges internt til lokalbefolkningens gavn og glæde.

Plantningen af træerne i Peru, som Planet-A-Mor arbejder med, vil understøtte lokalbefolkningen med fødevarer, medvirke til genoprettelse af ødelagte økosystemer, herunder regnskov og absorbere CO2eq fra atmosfæren.

Fordele og ulemper ved CO2-neutraliet

Fordelene ved at opnå CO2-neutralitet er mange. Det er en måde for virksomheder at tage ansvar for deres CO2-udledning og reducere deres påvirkning på miljøet og klimaet. CO2-neutraliet kan hjælpe virksomhedens med at reducere deres omkostninger til energi og materialer, da investering i energieffektivitet og vedvarende energikilder ofte fører til besparelser på længere sigt.

CO2-neutralitet kan have en positiv effekt på virksomhedens omdømme og styrke dens brand og image. Mange forbrugere og investorer prioriterer nu bæredygtighed og miljøansvarlighed højt, og CO2-neutraliet kan være et stærkt signal om virksomhedens engagement i at tage ansvar for sin påvirkning på klimaet.

Opsummering af CO2-neutralitet

CO2-neutraliet betyder forskellige ting for forskellige virksomheder, men det indebærer typisk en proces med at identificere, reducere og kompensere for virksomhedens samlede CO2-udledning. Det kræver en omfattende indsats og investeringer, men kan have positive effekter på både miljøet, virksomhedens omdømme, økonomien og konkurrenceevne.