Hvad er CO2-kompensation & hvordan kompenserer man

Michael Boetker Moeller Nielsen

Michael Boetker Moeller Nielsen

24 Jul 2023

Table of content

CO2-kompensation er en metode til at reducere klimapåvirkningen fra en virksomheds aktiviteter, der medfører CO2-udledning.

Kompensation involverer ofte økonomisk investering i klimaprojekter, som reducerer eller fjerner CO2-udledning andre steder. Kompensation kan bruges som en midlertidig løsning, mens man arbejder på at reducere egne CO2-udledninger, eller som en permanent del af klimastrategien i virksomheden.

Hvordan CO2 kompenserer man

CO2-kompensation kan ske på flere måder. Det er vigtigt at sørge for, at projekterne der investeres i, faktisk fører til CO2-reduktioner i forhold til alternativet og at projektet ikke var blevet gennemført uden økonomisk støtte.

Der er forskellige typer af projekter, der kan kompensere for CO2-udledning. Heraf er det vigtigt at vælge projekter, der har en dokumenteret effekt og opfylder kriterier for bæredygtighed, herunder social ansvarlighed. Dette er Planet-A-Mor,

AgreenaKlimaskovfonden & Circle-Use eksempler på, hver med deres unikke fokus og tilgangsmetode.

3 eksempler på CO2-kompensationsprojekter

 • Skovbevarelse
 • Skovrejsning

Skove binder større mængder CO2 i deres træ og vegetation, og ved at bevare eksisterende skove eller plante nye træer kan man reducere den samlede mængde CO2 i atmosfæren.

Det er vigtigt at sikre, at projektet har langsigtede mål og forpligtelser til at bevare skoven og sikre dens økologiske funktioner og biodiversitet.

Vedvarende energi kan være et CO2-kompensations projekt, og her kan der investeres i;

 • Solenergi
 • Vindenergi
 • Geotermiske energi

De erstatter fossile brændstoffer som kul og olie. Projekterne bidrager til at reducere CO2-udledningen ved at erstatte fossile brændstoffer med mere bæredygtige alternativer.

Det er vigtigt at sikre sig, at projekterne fører til reduktioner i CO2-udledning, og at de ikke blot erstatter eksisterende vedvarende energikilder.

Energieffektivisering og energibesparelser kan bidrage til at reducere CO2-udledning ved at reducere det samlede energiforbrug og dermed behovet for fossile brændstoffer. Derfor kan projekter med fokus på installation af mere;

 • Energieffektive belysningssystemer
 • Energieffektive varmesystemer
 • Forbedring af bygningers isolering.

Være mulige investerings- og

CO2-reduktioner skal dokumenteres

Klimakompensations projekter kan være gavnlige og kan hver især fører til CO2-reduktioner og ikke blot forskyde energiforbruget. Der bør foreligge en dokumentation p CO2-reduktioner for projektet, så man kan være sikker på, at der også er foregået CO2-reduktioner.

Når de rigtige projekter er valgt, er det vigtigt at sikre, at investeringerne bliver forvaltet på en ansvarlig måde og at projekterne bliver nøje overvåget og rapporteringer.

Standarder og certificeringsordninger til CO2-kompensation projekter

Der findes flere standarder og certificeringer og her er nogle gennemsigtige og troværdige og andre utroværdige og dobbelt bogfører. Det handler derfor om at være opmærksom på, hvad tilfældet er med det enkelte projekt.

Hvad betyder CO2 kompenseret

Når man taler om CO2-kompensation, så er det vigtigt at forstå, at det ikke er en magisk løsning på klimaproblemerne. CO2-kompensation kan hjælpe med at reducere klimaaftrykket, men det kan ikke erstatte den nødvendige indsats for at reducere egne CO2-udledninger og udvikle mere bæredygtige løsninger.

En anden vigtig pointe ved CO2-kompensation, er at det er en midlertidig løsning. Det er ikke en langsigtet strategi, fordi vi på sigt skal reducere vores egne udledninger, og fordi den globale opvarmning kræver, at vi stopper med at udlede CO2 i atmosfæren. Derfor bør CO2-kompensation altid være en del af en bredere klimastrategi, der også fokuserer på reduktion af egne udledninger.

Hvad er CO2-kreditter

Der er flere måder at kompensere for CO2-udledninger på. En af de mest almindelige er at købe CO2-kreditter. CO2-kreditter er kvoter, der repræsenterer en reduceret CO2-udledning et andet sted i verden. Det kan f.eks. være en vindmøllepark i Indien eller et skovrejsningsprojekt i Peru. Når man køber CO2-kreditter, er det med til at finansiere projekter, der bidrager til at reducere CO2-udledninger andre steder i verden.

CO2-kreditter kan købes på forskellige måder. Nogle virksomheder køber kreditter gennem certificeringsordninger, hvor projekterne er blevet evalueret og godkendt af en tredjepart. Andre virksomheder vælger at købe kreditter fra projekter, som de selv har besøgt og evalueret.

Når man køber CO2-kreditter, er det vigtigt at vælge kreditter fra projekter, der har en reel effekt på CO2-udledninger. Det kan f.eks. være projekter, der erstatter fossile brændsler med vedvarende energikilder, eller projekter, der beskytter og genoprette skove og andre naturområder.

Det er vigtigt at overveje, hvor mange CO2-kreditter man skal købe for at kompensere for egne udledninger. Det afhænger af virksomhedens størrelse og aktiviteter. En mindre virksomhed med lavere udledninger kan eksempelvis nøjes med at købe et mindre antal kreditter, mens en større virksomhed med højere udledninger skal købe flere kreditter for at opnå CO2-neutralitet.

Det er vigtigt at vælge en troværdig g pålidelig leverandør af CO2-kreditter. Der er mange forskellige aktører på markedet, og ikke alle har lige gode kreditter. Det er derfor en god idé at undersøge leverandøren og kreditterne nøje inden købet af disse.

CO2-kompensation en del af klimastrategien

CO2-kompensation kan være en del af en virksomheds klimastrategi, men det bør ikke ses som en erstatning for at reducere egne CO2-udledninger. Det er vigtigt at forstå, at CO2-kompensation er en midlertidig løsning, men virksomheden arbejder på at reducere sin egen CO2-udledning. Derudover er det vigtigt at vælge en troværdig og transparent CO2-kompensationsordning, der sikrer, at pengene rent faktisk går til klimaprojekter, der reducerer CO2-udledning.

De mest almindelige klimaprojekter der støttes af CO2-kompensation

Nogle af de mest almindelige typer af klimaprojekter, der støttes af CO2-kompensationsordninger, er;

 • Skovbevarelse eller skovrejsning: Planter træer eller bevare eksisterende skov, da træer kan absorbere store mængder CO2. Bevarelse af skov, er ikke lige så velanset som rejsning af ny skov.
 • Vedvarende energiprojekter: Støtte til udvikling og implementering af vedvarende energikilder som sol- og vindenergi, som kan reducere behovet for fossile brændstoffer.
 • Energi-effektivisering: Støtte til energibesparende projekter, såsom renovering af bygninger for at reducere energiforbruget eller indførelse af mere energieffektive produktionsprocesser.
 • Affaldshåndtering: Støtte til projekter, der fokuserer på at reducere udledningen af metan fra affaldsdeponier eller behandling af organisk affald.

CO2-kompensationsordninger kan have uønskede konsekvenser. Skovprojekterne kan true biodiversiteten eller begrænse adgang til land for lokale samfund. Virksomheder bør altid undersøge de projekter, de støtter og sikre, at de er bæredygtige og ikke har negative sociale eller miljømæssige konsekvenser.

Opsummering

CO2-kompensation en måde at reducere egne netto CO2-udledning. Det gøres ved at støtte projekter, der gør en indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser eller fjerne CO2 fra atmosfæren. CO2-kompensation bør ikke være det eneste redskab, der anvendes til at bekæmpe klimaændringer. Det er vigtigt at reducere egen udledning så meget som muligt, inden vi overvejer at kompensere for de resterende udledninger.

Vi skal alle gøre vores del for at mindske påvirkningen på klimaet, og CO2-kompensation kan være et effektivt redskab til at mindske vores klimaaftryk og støtte projekter, der arbejder for et bæredygtigt morgengry.